Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Magazín Čerstvě zasazeno


u společnosti, která je současně správcem osobních údajů:

Čerstvě utrženo, družstvo, IČO: 060 35 370, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná pod spisovou značkou Dr 5652 vedená u Krajského soudu v Brně (dále taky jen „společnost“)
tímto v souladu s:

● nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 4 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování
osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále taky jen „GDPR“);

● zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále taky jen „zákon o zpracování osobních údajů“ nebo jen „ZOOÚ“);

● zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále taky jen „občanský zákoník“ nebo jen „OZ“);

a dalšími souvisejícími právními předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů informuje a poučuje subjekty (fyzické osoby) údajů o tom, jakým způsobem zpracovává a chrání osobní údaje subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s vytvářením a zveřejňováním článků, reportáží, sdělení, marketingových a reklamních akcí, příspěvků nebo jiných obdobných útvarů či při výkonu dalších činností v rámci realizace obchodní činnosti společnosti (dále také jako „příspěvky“).

Právní titul a účel zpracovávání osobních údajů:

Společnost je vydavatelem tištěných periodických titulů, elektronické verze periodických titulů, provozuje internetové stránky a aplikace pro mobilní telefony, tablety a podobná koncová zařízení. Příspěvky jsou společností zveřejňovány v souvislosti s výkonem obchodní činnosti společnosti a dalších činností související s nabízením produktů společnosti, společnost současně umožňuje sdílení těchto příspěvků bez omezení. V rámci vytváření a zveřejňování příspěvků společnost zpracovává, mimo jiné, rovněž osobní údaje, které jsou společností zpracovávány v souvislosti s popsanou činností. Zpracování osobních údajů pro tyto účely je dle příslušných právních předpisů podmíněno souhlasem subjektu údajů s tímto zpracováním.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas (souhlas subjektu). Ten poskytujete okamžikem, kdy na našich stránkách vložíte své identifikační údaje včetně e-mailové adresy a kliknete na „Zaregistrovat se“ a/nebo “Odeslat”.

Zpracovávané údaje – osobní údaje jsou společností zpracovávány zpravidla:

● pro pravidelné zasílání předmětného periodika (newsletter)

● pro marketingové a informativní sdělení

● pro komunikaci se společností

● přímého marketingu směrovaného výhradně vůči našim registrovaným zákazníkům a spolupracujícím osobám.

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném a přiměřeném pro naplnění účelu sledovaného jejich zpracováním, a to především osobní údaje subjektu (jméno příjmení) a elektronická identifikace v nezbytném rozsahu (e-mailová adresa, ID identifikace apod.) a dále anonymizované údaje o přístupu na internetové stránky obchodu – IP adresa, datum a čas přístupu, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka.

Před zveřejněním příspěvku společnost hodnotí přiměřenost zásahu do osobnostních práv subjektů údajů, jakož i do jiných práv a svobod subjektů údajů v porovnání s oprávněným zájmem společnosti a veřejnosti, a to zejména s přihlédnutím ke svobodě projevu a právu na informace. Společnost v této souvislosti bere zvláštní ohled na posuzování rozsahu a typu zveřejňovaných osobních údajů. Společnost výslovně upozorňuje na to, že část osobních údajů, které zpracovává, a jsou poskytnuty subjektem, mohou být při sdílení příspěvku poskytnuty jiným osobám, a to bez omezení. Při sdílení příspěvku jinou osobou již není příspěvek v dispozici společnosti. Část osobních údajů zpracovávaných společností může být, bez jejich zveřejnění, ponechána v archivech a jiných interních systémech společnosti pro budoucí použití pro účely činnosti společnosti či pro účely obrany v soudních sporech proti nárokům uplatněným proti společnosti třetí osobou apod.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při námi prováděném zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

Příjemci osobních údajů:
K osobním údajům mají přístup zaměstnanci společnosti, jakož i externí dodavatelé společnosti, a to zejména poskytovatelé administrativních služeb, technické podpory v oblasti IT bezpečnosti atp. Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům státní správy nebo orgánům činným v trestním řízení, a to na základě příslušného právního předpisu nebo pro účely uplatnění práv společnosti či k ochraně oprávněných zájmů společnosti.

Místo zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou společností uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské unie. Písemné dokumenty jsou uchovávány v listinné podobě v sídle společnosti, nebo v jejich provozovnách na území České republiky. Osobní údaje zveřejněné v elektronické podobě na internetových či obdobných platformách mohou být přístupné i ve státech, které nejsou členy Evropské unie.

Doba zpracování osobních údajů:
Společnost zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování osobních údajů a po dobu trvání oprávněného zájmu společnosti na jejich zpracování. Zpracovávání osobních údajů bude ukončeno v případě důvodné námitky subjektu údajů směřující proti zpracování osobních údajů (odvoláním svého souhlasu).

Práva subjektů údajů:
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:


● právo na přístup k osobním údajům;

● právo na opravu zpracovávaných osobních údajů;

● právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

● právo na omezení zpracování osobních údajů;

● právo na přenositelnost osobních údajů;

● právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů ;

● právo vznést námitku.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na správce osobních údajů, kterou je společnost: Čerstvě utrženo, družstvo, IČO: 060 35 370, se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, a to písemně běžnou poštou, do datové schránky ID ix7hnp6, e-mailem na adresu redakce@cerstvezasazeno.cz

Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: //www.uoou.cz.

Účinnost:
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 4. 2021.

Společnost je oprávněna výše poskytované informace aktualizovat. V takovém případě bude společnost subjekty údajů o aktualizaci údajů či jakýchkoli změnách tohoto dokumentu informovat tak, že zveřejní nové znění informací na webové stránce //www.cerstvezasazeno.cz/ochrana_osobnich_udaju